fbpx

Условия использования

Distances līgums

SIA “ITAC”, reģ. Nr. 50103949621 (turpmāk tekstā – Pakalpojuma Sniedzējs), tās Valdes locekles Aleksandras Čudovas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un

un fiziskā vai juridiskā persona (turpmāk tekstā – Pakalpojuma Saņēmējs), kura veic pasūtījumu izmantojot interneta vietnē: https://growup.academy/ (turpmāk tekstā – Interneta vietne) pieejamo pakalpojumu pasūtījuma formu, izsaka vēlmi iegādāties, pasūta vai iegādājas jebkuru no Interneta vietnes iekļautajiem pakalpojumiem profesionālo vajadzību apmierināšanai, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – Puses, noslēdz šo Distances līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

  1.     Līguma priekšmets 

1.1. Pakalpojuma Sniedzējs Interneta vietnē piedāvā dažāda veida digitālā satura pakalpojumus un konsultācijas, kuru kvalitāte un saturs atbilst to aprakstam. Pakalpojums ir vērsts uz Pakalpojuma Saņēmēja profesijas, karjeras vai komercdarbības, uzņēmējdarbības labvēlīgāku attīstību un izaugsmi, vadoties no Personāla vadības aspektiem. Pakalpojuma Sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu (turpmāk tekstā – Pakalpojums) saskaņā ar Pakalpojuma Saņēmēja pasūtījumu, neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas un digitālus līdzekļus vai klātienē, par to vienojoties individuālajā kārtībā, savukārt Pakalpojuma Saņēmējs apņemas apmaksāt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.2. Pakalpojuma Sniedzējs veic šāda veida Pakalpojumus:

1.2.1. Diģitālā satura apmācības materiālu un tiešsaistes vebināru ierakstu, video lekciju un semināru pārdošana;

1.2.2. Individuālo konsultāciju sniegšana tiešsaistē / klātienē;

1.2.3. Tiešsaistes apmācības kursu, lekciju, semināru, nodarbību vadīšana.

1.3. Cenas par Līgumā 1.2.punktā norādītajiem pakalpojumiem ietver Pievienotās vērtības nodokli (PVN) un ir norādītas Interneta vietnē. Pakalpojuma Sniedzējam ir tiesības objektīvu iemeslu dēļ mainīt cenu lielumu, piemēram, ja mainās nodokļa likme, pakalpojumu izmaksas utt., tomēr Pakalpojuma Saņēmējam tiek piemērota tā Pakalpojuma cena, kas ir spēkā Pakalpojuma noformēšanas uzsākšanas brīdī. 

1.4. Līguma noteikumi neattiecas uz Pakalpojumu, kas netiek noformēts ar Interneta vietnes starpniecību un, kas tiek sniegts saskaņā ar individuālu vienošanos starp Pakalpojuma Sniedzēju un klientu – fizisko vai juridisku personu.

  1. Pakalpojuma izpildīšanas un samaksas kārtība

2.1. Pakalpojuma Saņēmējs Interneta vietnē iepazīstas ar Pakalpojumu, tā pilnīgu aprakstu un cenu, un novērtē tā piemērotību savām profesionālajām vajadzībām.  Pakalpojuma Saņēmējs veic Pakalpojuma pasūtīšanu caur Interneta vietni, norādot iegādājamo Pakalpojumu veidus un savu kontaktinformāciju. Pirms apmaksas veikšanas, atzīmējot piekrišanu Līguma noteikumiem, Pakalpojuma Saņēmējs apliecina Pakalpojuma atbilstību savām profesionālajām vajadzībām.

2.2. Pakalpojuma Saņēmēja pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 10:00 līdz 19:00. Ja pasūtījums ir veikts citā laikā, tas tiks apstrādāts nākamajā darba dienā.

2.3. Pakalpojuma Saņēmējam ir iespēja veikt apmaksu par Pakalpojumu, lietojot Interneta vietnē esošus maksājuma rīkus vai apmaksājot Pakalpojuma Sniedzēja elektroniski sagatavoto un Pakalpojuma Saņēmējam uz e-pastu nosūtīto rēķinu, kas ir derīgs bez paraksta. Lai saņemtu Pakalpojumu, rēķina apmaksa Pakalpojuma Saņēmējam jāveic pilnā apmērā rēķinā norādītajā datumā un kārtībā, norādot pārskaitījuma informācijas laukā rēķina numuru. Pakalpojums tiek uzskatīts par apmaksātu pēc samaksas saņemšanas Pakalpojuma Sniedzēja norēķinu kontā. Gadījumā, ja samaksa par pasūtīto Pakalpojumu netiek veikta, Pakalpojuma Sniedzējam ir tiesības to neizpildīt un Pakalpojuma Saņēmēja pasūtījums tiek anulēts.

2.4. Pakalpojuma Saņēmējam ir tiesības uz to, ka bankas pārskaitījuma gadījumā apmaksu viņa labā veic cita fiziskā vai juridiskā persona, taču apmaksas informācijas laukā jābūt iekļautai precīzai informācijai, tostarp rēķina numurs, vadoties no Līguma 2.3.punktā noteiktajam.

2.5. Pakalpojuma izpildīšanas kārtība un termiņš ir atkarīgi no tā veida. Līgumā 1.2.1.punktā norādītais Pakalpojums tiek izpildīts ne ilgāk par 1 (vienu) darba dienu kopš ir saņemta samaksa par Pakalpojumu, ņemot vērā Līguma 2.2.punktā noteikto. Līgumā 1.2.2.punktā norādītā Pakalpojuma izpildes kārtība un termiņš tiek saskaņoti ar Pakalpojuma Saņēmēju individuāli ar e-pasta vai tālruņa starpniecību pēc saņemtas samaksas par Pakalpojumu. Līguma 1.2.3. punktā norādītais Pakalpojums tiek realizēts pēc Interneta vietnē norādītā Pakalpojuma sniegšanas datumu grafika. Pakalpojuma Sniedzējs ir tiesīgs mainīt apmācību norises datumus un laiku, iepriekš informējot par to Pakalpojuma Saņēmēju. 

2.6. Nepieciešamības gadījumā, pēc pasūtījuma saņemšanas Pakalpojuma Sniedzējs sazinās ar Pakalpojuma Saņēmēju, lai precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu. Vispārējā kārtībā pēc samaksas veikšanas Pakalpojuma Saņēmējs saņem pasūtījuma apstiprinājumu un papildus informāciju par Pakalpojumu uz savu norādīto e-pastu. 

2.7. Gadījumā, ja Interneta vietnē tiek konstatēta sistēmas kļūda, kuras rezultātā Pakalpojuma Sniedzējs ir saņēmis lielāku samaksu par pakalpojumiem, Pakalpojuma Saņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas var vērsties pie Pakalpojuma Sniedzēja ar rakstveida iesniegumu un pēc apstākļu noskaidrošanas pārmaksātā summa tiks atgriezta Pakalpojuma Saņēmējam. Ja iepriekš minētajā gadījumā ir iesasitīta trešā persona, kura sniedz Interneta vietnē iestrādāto maksājumu rīku apkalpošanu, t.i., banka vai karšu apstrādes centrs, Pakalpojuma Sniedzējs savu iespēju robežās cenšās palīdzēt atgūt pārmaksātu summu un pārskaitīt to Pakalpojuma Saņēmējam. 

2.8. Jautājumu gadījumā Pakalpojuma Saņēmējam ir iespēja vērsties pie Pakalpojuma Sniedzēja zvanot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00 pa tālruni +371 26884088.

2.9. Pakalpojuma Sniedzējs pēc Pakalpojuma samaksas saņemšanas nosūta Pakalpojuma Saņēmējam nepieciešamo informāciju uz e-pastu, proti, piekļuves datus un saites Pakalpojuma saņemšanai, tostarp piekļuves datus personīgajam kabinetam (turpmāk tekstā – Kabinets). Pakalpojuma Sniedzējam ir aizliegts dalīt piekļuves datus un saites nepiederošām trešajām personām, kā arī tieši vai netieši atļaut trešajām personām izmantot viņa piekļuves datus Kabineta autorizācijai Interneta vietnē. 

  1. Pakalpojuma funkcionālitāte 

3.1. Pakalpojums neklātienes apstākļos tiek nodrošināts izmantojot pieejamus digitālus līdzekļus jeb interneta resursus un virtuālās telpas (YouTube, Google Drive, Zoom u.c.) un distances saziņas līdzekļus jeb sociālus tīklus (Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram u.tml.).  

3.2. Pakalpojuma Saņēmējam pirms ienākšanas virtuālajā telpā Pakalpojuma saņemšanas brīdī obligāti jānorāda vārdu, uzvārdu, kas tika norādīts pasūtījuma veikšanas brīdī. Pakalpojuma Saņēmējam jānodrošina pilnvērtīgu dalību, kā arī video kameras un mikrofona darbību, iepriekš lejuplādētas nepieciešamās programmatūras.

3.3. Pakalpojuma Saņēmējam atkarībā no Pakalpojuma veida tiek nodrošināta piekļuve Kabinetam. Autorizācijas procesā ir obligāti jānorāda vārdu, uzvārdu un e-pastu, kas tika norādīti pasūtījuma veikšanas brīdī. Jebkura darbība, kura tiek veikta Pakalpojuma Saņēmēja Kabinetā, skaitās viņa paša veikta darbība un nosaka Pakalpojuma Saņēmēja atbildību attiecībā uz šādām darbībām, ieskaitot atbildību par Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpšanu. Ja tiek pamatoti konstatēti pārkāpumi, tad Pakalpojuma Sniedzējam ir tiesības bloķēt vai ierobežot Pakalpojuma Saņēmēja piekļuvi attiecīgajam saitēm un Kabinetam. 

3.4. Diģitālā satura apmācības materiāli tiek nodrošināti PDF formātā.

3.5. Pusēm izmantojot distances saziņas un digitālus līdzekļus, Pakalpojuma Sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pakalpojuma Saņēmēja pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko un diģitālo iekārtu, aparatūras vai programmatūras funkcionalitātes, kas nodrošina attiecīga Pakalpojuma izpildi un izmantošanu, traucējumu rezultātā (piemēram, Pakalpojuma Saņēmējam tiek atslēgts interneta tīkls, nestrādā dators vai tml). 

3.6. Pakalpojuma Sniedzējs nav atbildīgs par nosūtīto mācību materiālu vai digitālā satura pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies Pakalpojuma Saņēmēja sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pakalpojuma Saņēmēja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma Sniedzēja gribas un kontroles. 

3.7. Pakalpojuma Sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā pārskatīt vai izmainīt Pakalpojuma sniegšanas nosacījumus, papildināt, izmainīt, ierobežot, paplašināt Interneta vietni, Kabinetu un/vai Pakalpojuma funkcionālās iespējas, tai skaitā Pakalpojuma Saņēmēja piekļuves nosacījumus Pakalpojumam, Kabinetam vai Interneta vietnes atsevišķām funkcionālajām iespējām.

  1. Atteikuma tiesības un samaksas atgriešanas kārtība

4.1. Ņemot vērā Pakalpojuma aprakstu un mērķus, kā arī Līguma noteikumus, Pakalpojuma Saņēmējs nav patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” izpratnē un minētie normatīvie akti netiek piemēroti. 

4.2. Ja Pakalpojuma Saņēmējs vēlas atteikties no Pakalpojuma, vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Pakalpojuma izpildīšanas sākuma nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu rakstot uz e-pastu info@growup.academy, informējot par konkrēto pakalpojumu, no kura ir velme atteikties, kā arī to, vai nepieciešams atmaksāt samaksu vai mainīt pakalpojumu. Samaksas atgriešanas apstiprinājuma gadījumā, 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pakalpojuma Sniedzējs saņēmis Pakalpojuma Saņēmēja e-pastu par samaksas atgriešanu, Pakalpojuma Sniedzējs atmaksā iepriekš minēto samaksu. Ja Pakalpojuma Saņēmējs vēlas atteikties no Pakalpojuma 2 (divas) darba dienas pirms Pakalpojuma izpildīšanas sākuma (ieskaitot), tiek atgriezta Pakalpojuma samaksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Gadījumā, ja Pakalpojuma Saņēmējs atsakās no Pakalpojuma īsi pirms Pakalpojuma izpildīšanas sākuma vai Pakalpojuma Saņēmējs ir uzsācis izmantot Pakalpojumu, Pakalpojuma Sniedzējs ir tiesīgs samaksu neatgriezt. Samaksa par Pakalpojumu netiek atgriezta, ja Pakalpojuma Saņēmējs nav piedalījies apmācībās Pakalpojuma ietvaros. Ja Pakalpojuma Saņēmējs pamatotu apstākļu dēļ nevar apmeklēt apmācību, viņa vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz info@growup.academy. 

4.3. Noteikumi par Pakalpojuma maksas atmaksu Līguma 4.2.punkta ietvaros netiek piemēroti force majeure jeb ārkārtas apstākļu gadījumā Latvijas Republikā, kad Pakalpojuma Sniedzējs uzsāk Pakalpojuma organizāciju pēc ārkārtas stāvokļa beigām. 

  1. Datu apstrāde un aizsardzība

5.1. Pakalpojuma Saņēmējs, kas ir jaunāks par 14 gadiem, nevar izmantot Interneta vietni vai Pakapojumus bez vecāku vai likumīgā pārstāvja piekrišanas. Šajā gadījumā vecākiem vai likumīgiem pārstāvjiem jāvēršās pie Pakalpojuma Sniedzēja ar rakstveida pieteikumu uz info@growup.academy. 

5.2. Pakalpojuma Saņēmēja pienākums Pakalpojuma pasūtījuma brīdī norādīt precīzu un derīgu informāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, dzimšanas datus, sociālo tīklu saites, Curriculum Vitae jeb CV). Kļūdainas informācijas sniegšanas gadījumā nepieciešams nekavējoties par to paziņot elektroniski caur e-pastu info@growup.academy.

5.3. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu un autorizējoties Kabinetā, Pakalpojuma Saņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pakalpojuma Sniedzējs varētu pieņemt pasūtījumu un veikt Pakalpojuma izpildi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pakalpojuma Saņēmējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiek sūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pakalpojuma pasūtījuma apstrādi un izpildīšanu.

5.4. Pakalpojuma Sniedzējs apņemas aizsargāt Pakalpojuma Saņēmēja datus, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas, ieskaitot drošības pasākumus kā datu šifrēšana ar datu pārraidi (SSL šifrēšana) un citus aizsardzības pasākumus.

5.5. Pakalpojuma Sniedzējs apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pakalpojuma Saņēmēju trešajām pusēm bez viņa piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai Līgums.

5.6. Pakalpojuma Sniedzējs apņemas ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

5.7. Pakalpojuma Saņēmējs piekrīt, ka Pakalpojuma Sniedzējs informēs par viņa uzņēmuma jauniem pakalpojumiem un atlaidēm, izmantojot Pakapojuma Saņēmēja kontaktinformāciju. 

5.8. Dati un informācija glabājās pie Pakalpojuma Sniedzēja kamēr Pakalpojuma Saņēmējs piekrīt attiecīgai datu apstrādei. Pēc Pakalpojuma Saņēmēja rakstveida pieprasījuma viņa dati tiek dzēsti no Pakalpojuma Sniedzēja datu bāzes.

5.9. Pakalpojuma Saņēmējam ir tiesības pieprasīt informācijas sniegšanu par viņa personas datiem (saņemšanas laiku, veidu un uzglabāšanas iemesliem), kurus Pakalpojuma Sniedzējs apstrādā un glabā. Pakalpojuma Saņēmējam ir tiesības prasīt labot, atjaunināt vai izdzēst savus datus, kuri ir pieejami Pakalpojuma Sniedzējam, ja tas nav pretrunā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pakalpojuma Saņēmēja dati nevar tikt dzēsti, ja tie ir nepieciešami, lai izpildītu normatīvo aktu prasības (grāmatvedība; tiesvedība; administratīvā, prokuratūras, policijas izmeklēšana u.tml.).

5.10. Pakalpojuma Sniedzējs apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar privāto dzīvi, profesionālo darbību u.tml. citu informāciju, kas kļuvusi zināma par Pakalpojuma Saņēmēju Pakalpojuma izpildīšanas procesā. Pakalpojuma Sniedzējs apņemas konfidenciālās informācijas aizsardzībai piemērot nepieciešamos drošības pasākumus un rūpības pakāpi tās aizsardzībā ne mazākā mērā, kā tās piemēro savai konfidenciālajai informācijai. 

5.11. Interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas tās drošai apmeklēšanai, aktuālas informācijas kvalitatīvai attēlošanai un apmeklētāja atpazīšanai, kā arī kurus apmeklētāja pārlūkprogramma saglabā, kad Interneta vietne tiek apmeklēta. Interneta vietnes apmeklētājs var mainīt savu sīkdatņu iestatījumus pārlūkprogrammā.

  1. Autortiesības

6.1. Pamatojoties uz Autortiesību likuma normām Līgumā 1.2.1., 1.2.2. un 1.2.3.punktos minētie Pakalpojumi ir Pakalpojuma Sniedzēja autordarbs. Jebkurai Pakalpojuma kopēšanai, pārveidošanai, publicēšanai u.tml. jābūt saskaņotiem ar Pakalpojuma Sniedzēju. 

6.2. Interneta vietnes un Pakalpojuma domēna vārdu, produktu dizainu, logotipu, preču zīmi, struktūru un saturu, tehniskās izstrādes, kā arī citus elementus (reklāmkarogus, attēlus u.tml.) nedrīkst pilnīgi vai daļēji reproducēt (kopēt, atdarināt) jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādiem citiem ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem aizliegtiem nolūkiem.

6.3. Pakalpojuma Saņēmējs ir tiesīgs izmantot Pakalpojumu vienīgi ar profesijas, karjeras vai komercdarbības, uzņēmējdarbības labvēlīgākas attīstības un izaugsmes mērķi, ievērojot Līguma noteikumus. Pakalpojuma Saņēmējs piekrīt, ka Pakalpojuma izmantošana nesniedz viņam īpašumtiesības uz tajā esošo saturu.

6.4. Pakalpojuma Saņēmējs ir atbildīgs par tiešu un/vai netiešu kaitējumu, kas nodarīts Pakalpojuma Sniedzējam Līguma noteikumu pārkāpšanas rezultātā.

  1. Citi noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā ar Pakalpojuma apmaksas saņemšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Saistības pret Pakalpojuma Saņēmēju tiek uzskatītas par izpildītiem brīdī, kad viņš ir saņēmis Pakalpojumu vai saņēmis apliecinājumu par apmācību pabeigšanu.

7.2. Pakalpojuma Saņēmējs, pirms apmaksas veikšanas, atzīmējot piekrišanu Līguma noteikumiem pie apliecinājuma “Esmu iepazinies un piekrītu Distances līgumam” apstiprina, ka noteikumi ir skaidri un saprotami, kā arī uzņemas tos pildīt pilnā apjomā. 

7.3. Pakalpojuma Sniedzējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji grozīt un papildināt Līgumu, publicējot to Interneta vietnē. Grozījumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu Interneta vietnē. Pakalpojuma Saņēmējam tiek piemērota tā Līguma redakcija, kas ir spēkā Pakalpojumu noformēšanas uzsākšanas brīdī. 

7.4. Gadījumā, ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

7.5. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.6. Jebkādi strīdi, kas rodas starp Pusēm Pakalpojuma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

Корзина0
В корзине нет никаких продуктов!
Продолжить покупки
×