fbpx

Privātuma politika

Privātuma politika

 

  1.     Vispārīgie noteikumi

1.1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatu, apstrādes apjomu un aizsardzību, apstrādājot datu subjekta personas datus.

1.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz  SIA “ITAC” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) klientiem un GrowUp Academy interneta vietnes https://growup.academy/ apmeklētājiem un pakalpojumu saņēmējiem (turpmāk tekstā kopā – Klienti).

1.3. Sabiedrība ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

1.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, Sabiedrības interneta vietnē, papīra formātā, telefoniski u.tml.).

 

  1.   Pārzinis un tā kontaktinformācija

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība,  SIA “ITAC”, reģ. Nr. 50103949621.

2.2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos un informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem: tālr.nr. +371 26884088, e-pasta adrese: info@growup.academy. Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi Sabiedrībā. 

 

  1.   Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

3.1. Sabiedrība apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, dzimšanas dati, sociālo tīklu saites, Curriculum Vitae jeb CV, bankas rekvizīti, bankas norēķinu konta numurs. 

3.2. Sabiedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem: pakalpojumu sniegšanai;  klienta identificēšanai; pakalpojumu tirdzniecības nodrošināšanai; maksājumu un norēķinu administrēšanai; prettiesisku nodarījumu novēršanai; klientu iebildumu izskatīšanai; interneta vietnes uzturēšanai. Apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vai aizstāvētu Sabiedrības un Klienta likumīgās intereses, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Klientu personas datu apstrāde tiek veikta ar datu subjekta (Klienta) piekrišanu (iegādājoties pakalpojumu interneta vietnē). 

 

  1.   Personas datu apstrāde un aizsardzība

4.1. Sabiedrība apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Klientu trešajām personām bez viņu piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai Distances līgums.

4.2. Sabiedrība apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar privāto dzīvi, profesionālo darbību u.tml. citu informāciju, kas kļuvusi zināma par Klientu pakalpojuma izpildīšanas procesā. Sabiedrība apņemas konfidenciālās informācijas aizsardzībai piemērot nepieciešamos drošības pasākumus un rūpības pakāpi tās aizsardzībā ne mazākā mērā, kā tās piemēro savai konfidenciālajai informācijai. 

4.3. Sabiedrība apņemas aizsargāt Klienta datus, izmantojot drošus moderno tehnoloģiju iespējas un Sabiedrības interneta vietnē iestrādāto maksājuma rīku – Paysera, ieskaitot drošības pasākumus kā datu šifrēšana ar datu pārraidi (SSL šifrēšana) un citus aizsardzības pasākumus.

4.4. Sabiedrības interneta vietnē iestrādātais maksājuma rīks – Paysera, kas ir licencēta elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām veikt darbības, kas saistītas ar elektroniskās naudas emitēšanu un maksājumu pakalpojumu sniegšanu visā Eiropas Savienībā. Paysera savu darbību veic pēc drošības standartiem – PCI DSS drošības sertifikāts, kas nodrošina drošu transakciju starp Klientu un Sabiedrību, aizsargā Klienta personas datus. Ar Paysera privātuma politiku ir iespējams iepazīties šeit: https://www.paysera.lv/v2/lv-LV/ligums/privatuma-politika

4.5. Dati un informācija glabājās kamēr Klients piekrīt attiecīgai datu apstrādei. Pēc Klienta rakstveida pieprasījuma viņa dati tiek dzēsti no Sabiedrības datu bāzes, tomēr tas neietekmē datu apstrādes, ko veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem un kas veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

 

  1.   Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

5.1. Klientam ir tiesības pieprasīt informācijas sniegšanu par viņa personas datiem (saņemšanas laiku, veidu un uzglabāšanas iemesliem), kurus Sabiedrība apstrādā un glabā. Klientam ir tiesības prasīt labot, atjaunināt vai izdzēst savus datus, kuri ir pieejami Sabiedrībai, ja tas nav pretrunā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Klienta dati nevar tikt dzēsti, ja tie ir nepieciešami, lai izpildītu normatīvo aktu prasības (grāmatvedība; tiesvedība; administratīvā, prokuratūras, policijas izmeklēšana u.tml.).
5.2. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi info@growup.academy. 
5.3. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
5.4. Sabiedrība sniedz atbildi Klientam pēc iespējas, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).
5.5. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
5.6. Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Sabiedrības apstrādē esošiem personas datiem.
Privātuma politikas 18. punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Sabiedrības darbinieku) tiesībām un brīvībām. 

  1.   Komerciāli paziņojumi

6.1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Sabiedrības pakalpojumiem Sabiedrība veic saskaņā ar Klienta piekrišanu. Klients piekrišanu Sabiedrības komerciālo paziņojumu saņemšanai dod Sabiedrības interneta vietnē, saskaņā ar Distances līguma 5.6., 7.2.punktiem.
6.1. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
*  nosūtot e-pastu uz adresi, no kuras ir nosūtīts attiecīgais komerciālais paziņojums;
* izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-vēstules) beigās.

  1.   Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

7.1. Interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas tās darbības funkcionālai nodrošināšanai un drošai apmeklēšanai, aktuālas informācijas kvalitatīvai attēlošanai un apmeklētāja atpazīšanai, kā arī kurus apmeklētāja pārlūkprogramma saglabā, kad Interneta vietne tiek apmeklēta. Interneta vietnes apmeklētājs var mainīt savu sīkdatņu iestatījumus pārlūkprogrammā. 

  1. Citi noteikumi

8.1. Sabiedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu Klientiem, ievietojot Sabiedrības interneta vietnē. SIA ITAC.

Корзина0
В корзине нет никаких продуктов!
Продолжить покупки
×